رویدادهای نبض مهندسی – شبکه سازی و گسترش زنجیره تامین در صنعت ساختمان
منو موبایل

رویدادهای نبض مهندسی – شبکه سازی و گسترش زنجیره تامین در صنعت ساختمان

برچسب تاسیسات

پنل 17 : بنای برتر، محتوا | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 17 : بنای برتر، محتوا | نمایشگاه تاسیسات 1402 تاکید مدیر ارشد حوزه کسب و کار بر روایتگری داستان […]

3 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 16 : طرح ملی مسکن | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 16 : طرح ملی مسکن | نمایشگاه تاسیسات 1402 دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران: لزوم صنعتی‌سازی حوزه مسکن/ […]

3 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 15 : بنای برتر، برند سازی مکان | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 15 : بنای برتر، برند سازی مکان | نمایشگاه تاسیسات 1402 مدیرعامل گروه مهندسی تندیس زنبق: اهمیت تاسیسات در […]

2 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 14 : بنای برتر، تاسیسات بیمارستانی | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 14 : بنای برتر، تاسیسات بیمارستانی | نمایشگاه تاسیسات 1402 مشاور تاسیسات در حوزه بیمارستانی: خرید تجهیزات و اجرای […]

4 دقیقه مطالعه مشاهده